Elevvård

Skolans elevvård

Skolan arbetar aktivt och förebyggande med elevvård och likabehandling.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan:

  • Främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.

Elevvårdsteamet
Elevvårdsteamet består av elever och personal från internatet, skolhälsovård, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Målsättningen för gruppens arbete är att så fort som möjligt lokalisera och stötta elever som behöver få hjälp.

Teamet sammanträder regelbundet på onsdagar varje vecka. Teamet tar de kontakter de anser kan gagna eleven.

Jojo Wermelin speciallärare Tjänstledig

Anna Ruus Utbildningsledare/SYVL

Hampus Frank biträdande rektor

Karolina Borsits, kurator 010-4762145

Pernilla Welin, internatföreståndare 0722-30 21 79

Hans Martinsson, rektor 0722-302101

Lars Gustavsson, speciallärare 0722-302118

Eva Cruce Edvaller skolsköterska 010-476 21 50