Likabehandlingsplan

Kränkande behandling –  utredningsblankett

 

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ansvarig för planen: Rektor Hans Martinsson

Vår vision

Vi ska skapa de bästa samlade betingelserna för elevens bildning, tänkande och kunskapsutveckling på Önnestadsgymnasiet.

Ingen elev eller personal ska utsättas för någon slags diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier.

Vad betyder begreppen?

Diskriminering innebär att någon behandlas sämre än andra och att detta har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

 

Diskriminering kan vara

 • Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

 

Diskrimineringsgrunderna är 

 • kön 
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567), (Skollagen 6 kap 3 §).

Kränkande behandling kan vara 

 • fysisk (tex knuffar och slag)
 • verbal (tex bli hotad eller kallad skällsord)
 • psykosocial (tex bli utfryst eller utsatt för ryktesspridning)
 • text- och bildburen (tex klotter, sms, sociala medier)
 • materiell kränkning (tex få sina ägodelar förstörda)

Trakasserier är handlingar som kränker någons värdighet och har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringsombudsmannen).

Trakasserier kan tex vara om någon förlöjligar eller nedvärderar någon annan, med koppling till diskrimineringsgrunderna.

 Vårt arbete

Önnestadsgymnasiet arbetar kontinuerligt och långsiktigt med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetet består av främjande åtgärder, kartläggning, utvärdering, mål och förebyggande åtgärder samt utvärdering.

Personal, elever och vårdnadshavare deltar i detta på olika sätt. 

Främjande arbete

Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde och ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Det omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning. (Skolverket)

Önnestadsgymnasiets mål är att elever och personal ska visa varandra respekt oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Vi ska också visa varandra respekt oavsett vilket program eller arbetslag man tillhör, tex om man går djur eller skog, är lärare eller stallpersonal. 

Vi arbetar kontinuerligt med att observera elevernas språkbruk, och diskuterar olika ords värden och effekter. I undervisningen strävar vi efter att använda texter och filmer som belyser olikheter. 

Vi arbetar med att implementera “Önnestadsandan” som bla innebär att stärka sammanhållningen mellan eleverna.

Detta görs tex under introduktionsdagarna i början av höstterminen då äldre elever får vara faddrar för de nya ettorna. 

 

Önnestadsgymnasiet har nolltolerans mot nollning. 

 

Vi stöttar skolans elevråd med utbildning och handledning så att det kan fungera bra och arbeta för elevernas bästa. 

Personal och elevråd utformar tillsammans skolans ordningsregler.

 

Kartläggning

Kartläggning handlar om att skaffa information om nuläget på skolan, samt att identifiera konkreta risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

I kartläggningen deltar både personal, elever och vårdnadshavare:

 • Personal: lektioner, samtal  och övriga kontakttillfällen med elever.
 • Elevhälsoteamet: möten varje vecka där det aktuella läget på skolan diskuteras, skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med alla elever i åk 1.
 • Elever: klassråd, mentorstid, utvecklingssamtal, enkäter, elevråd. 
 • Vårdnadshavare: utvecklingssamtal, enkät. 

Den största delen av kartläggningen sker kontinuerligt via t.ex. mentorsträffar.

En enkätundersökning för eleverna görs på våren. Den belyser olika områden inom skolans arbete, tex grundläggande värden, studiero, trygghet och förhindra kränkningar.

På hösten erbjuds vårdnadshavarna delta i en annan enkätundersökning.

 

Mål och förebyggande åtgärder

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Nedan presenteras en analys av nuläget samt åtgärder för de olika diskrimineringsgrunderna.

Kön – Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.

Transsexuella personer, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, omfattas också av diskrimineringsgrunden kön. 

Könsidentitet eller könsuttryck, Sexuell läggning – Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Etnisk tillhörighet – Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning definieras inte i diskrimineringslagen. Men enligt en proposition från regeringen bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etiska, filosofiska eller politiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Diskriminering och trakasserier som har samband med felaktigt förmodad religionstillhörighet eller trosuppfattning ingår i lagskyddet.

Funktionsnedsättning – Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Exempel på vanliga funktionsnedsättningar är allergier, hörsel- och synskador, Aspergers syndrom, ADHD och dyslexi och olika variationer av rörelsehinder.

Diskrimineringsskyddet gäller också när en elev utsätts för missgynnanden eller trakasserier som har samband med en nära anhörigs funktionsnedsättning.

Ålder – Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet gäller också trakasserier som har samband med en anhörigs ålder. 

 

Rutiner vid misstanke om kränkning/diskriminering

Om du som elev blir utsatt eller ser någon annan elev utsättas för diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier under skoltid, av en annan elev eller personal, ta kontakt med någon personal på skolan så hjälper denne dig vidare.

När någon av skolans personal får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier ska denne omedelbart agera. Vårdnadshavare till omyndiga elever som är inblandade informeras. Händelsen ska rapporteras till rektor som ser till att en utredning görs. Utredningen ska belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den eller de som kan ha utfört kränkningen. En bedömning görs av hur allvarlig kränkningen är, och elevvårdsteamet kallas in vid behov. Den person som utfört kränkningen kallas till ett samtal där en muntlig eller skriftlig varning kan utdelas. Avstängning från skolan kan också bli en påföljd. Utredningen och påföljden dokumenteras av rektor eller av rektor utsedd ansvarig person. Under utredningen ska en uppföljning planeras in tillsammans med eleven och vid förekommande fall även vårdnadshavaren. Uppföljningen ska också dokumenteras.

 

Förankring av planen

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling ska förankras hos personal, elever och vårdnadshavare.

 • Personal: planeringsdagar, veckomöten.
 • Elever: introdagar, mentorsträffar, elevrådet.
 • Vårdnadshavare: föräldramöten, hemsidan.