Ordningsregler

Önnestadsgymnasiet är vår gemensamma arbetsplats. Ju mer vi tar hänsyn till varandra och hjälps åt, desto lättare och mer trivsam gör vi tillvaron för samtliga på vår skola.

Då vi har en verksamhet som innebär att vi ofta blir mycket smutsiga samt får djurlukt fästade i kläderna, måste vi anpassa oss för att smälta in i andras vardag.

På internatet måste hänsyn tas till varandra samt till våra lokalvårdare vilka gör ett fantastiskt jobb. I matsalen äter de elever som är oerhört allergiska vilket vi naturligtvis skall ta hänsyn till. Möblemanget i matsalen kräver dessutom rena kläder för att inte förstöras.

Det viktigaste bidraget till trivseln på vår skola lämnar vi genom att visa den hänsyn mot varandra som vi själva vill bli bemötta med.

Ordningsregler Önnestadsgymnasiet
1. Inga mobiltelefoner på lektionerna, om inte ansvarig lärare godkänner det.

2. Rökning är ej tillåtet på skolans område, gäller även kvällstid.

3. Nolltolerans för alkohol gäller. Du får inte förvara eller inta någon form av alkohol, eller andra former av droger.
Du får självklart inte heller vara berusad inom skolans område.

4. Privat motorfordonstrafik är förbjuden på skolans och folkhögskolans område under skoltid.

5. Mat och dryck är inte tillåtet i lektionssalarna, om inte ansvarig lärare godkänner det.Vi hjälps åt att hålla ordning i salarna och sätter upp stolarna efter lektionen.

6. Det är ej tillåtet att ha smutsiga arbetskläder eller arbetsskor i matsal, klassrum eller på internatet.

7. Kom i tid och ha med dig rätt utrustning till lektionen. Anmäl frånvaro enligt rutin.

8. Använd inte otillåtna hjälpmedel/plagiat eller metoder på prov och inlämningar.

9. Eleven lånar skolans läromedel mm och ansvarar för dessa. Exempelvis läroböcker, Chromebooks eller arbetskläder.

10. Stör ej undervisningen på skolan.

Konsekvenser kan bland annat innebära:
1. Undervisande lärare har rätt att omhänderta mobiltelefonen.

2. Rökning är enligt tobakslagen förbjudet på alla skolor i Sverige. All överträdelse
rapporteras till vårdnadshavare samt till rektor för vidare åtgärd.

3-9. All överträdelse rapporteras av personal eller elev till mentor som sedan rapporterar till vårdnadshavare och/eller till rektor för vidare åtgärd.

10. Avvisning från lektionen, all överträdelse rapporteras av undervisande lärare till mentor som meddelar till rektor för vidare åtgärd. Vårdnadshavare informeras.

Med vidare åtgärd menas tillsägelse, muntlig eller skriftlig varning och i sista hand avstängning från undervisningen.

Vidareåtgärd kan även innebära avstängning från boendet och/eller ersättningskrav vis t ex. förstörelse.