Behörighet

Behörighet till Gårdsmästare 100 Yh-poäng

Behörighet till Yrkeshögskolan

I 3 kap 1§ förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med förordning om ändring i förordningen (2009:130) om Yrkeshögskola (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
3. är bosatt i Danmark, Finland, Norge, eller Island och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen är man behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Krav på särskilda förkunskaper
Särskilda förkunskapskrav för utbildningen är arbetslivserfarenhet. För behörighet till utbildningen krävs minst 1½ års heltidsanställning som driftledare/ladugårdsförman eller liknande yrkesroll med arbetsuppgifter vilka förknippas med nämnda yrkesroller. Alternativt minst 1½ års egenföretagande inom jordbrukssektorn med huvuddelen av årsinkomsten från verksamheten eller motsvarande.

Särskilda kunskaper – motivering
Utbildningen syftar till att kompetensutveckla redan yrkesverksamma personer främst inom jordbruket. Inriktningen på kompetensutvecklingen kräver att de studerande är i driftledarrollen och yrkesverksamma för att kunna ta steget vidare till företagsledare. Som företagsledare är det bland annat viktigt att känna till sektorns struktur, kultur och klimat för att driva företag framgångsrikt. Därav anses det som viktigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll att de är yrkesverksamma.

Fastställande av behörighet

Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen
Fastställandet av de behörighetspunkter som anges där formell kompetens finns sker genom begärande av den sökande studenten att sända utbildningsanordnaren kopior på de intyg som styrker deras formella kompetens. Kopior på de intyg som sänds till utbildningsanordnaren kommer att arkiveras tills att intaget tar examen.

Reell kompetens
I de fall som sökande till utbildningen endast innehar reell kompetens, kommer utbildningsanordnaren att testa kunskapen individuellt. Testet utformas efter de formella kravspecifikationerna som finns för utbildningen. de formella kravspecifikationerna kan vara va både teoretisk och praktisk art. Testen kommuniceras med ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppen beslutar om testresultatet för varje enskild individ motsvarar de formella kravspecifikationerna, beslutet protokollförs.

Urvalsgrunder
Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser för utbildningen skall ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov
Utbildningsanordnaren använder sig av särskilt prov. Provet innehåller relevanta frågor gällande de utbildningsmål som finns specificerade för utbildningen. Provet innehåller flera frågor och har en maxpoäng på 100 poäng.