Kurser

Kurser inom utbildningen Driftledare 300 Yh-poäng 

Lantbruket som företag, näring och arbetsplats 15, Yh-poäng
Detta innebär kunskaper om lantbruksföretagandets utveckling och framtida möjligheter, dess villkor idag på marknaden, om lantbrukets organisationer, den jordbrukspolitiska utvecklingen, lantbruksmedia, lantbrukets image samt om finansiering, kalkylering och budgetering för olika produktionsgrenar.

Lantbruksdjurens biologi och närmiljö 25, Yh-poäng
Detta innebär kunskaper och erfarenheter kring djurens anatomi, fysiologi, fortplantning, fodermedlens kvaliteter och användningsområden, utfodrings- och skötselrutiner, produktionsuppföljning och produktkvalitet samt arbetsmiljö och djurens stallar och inredning.

Odlingens biologi och teknik 35, Yh-poäng
Detta innebär kunskaper och erfarenheter kring lantbruksmaskiners konstruktion, underhåll och service, planering och körning med traktorer och lantbruksmaskiner på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt och med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt kunskaper om lantbruksgrödors egenskaper, markens egenskaper och hur man planerar och utför växtodlingen utifrån olika gårdars förutsättningar.

Lärande i arbete: Lantbruksföretaget 25, Yh-poäng
Kursen ska ge de studerande arbetslivserfarenheter från arbetsplatser och kunskaper om lantbrukets plats i samhället. Kursen skall även ge övning i praktiskt arbete och problemlösning.

Bioenergiproduktion på gårdsnivå, 10 Yh-poäng
Studenterna ska ha kunskaper om olika förekommande produktionsformer av bioenergi på gårdsnivå i dess funktion och driftsbehov.

Företagsekonomi, 25 Yh-poäng
Kursen omfattar praktiska och teoretiska moment i investeringskalkylering, bidragskalkylering, affärsidé, affärsplan samt finansiering och riskanalys.

Redovisning och beskattning, 30 Yh-poäng
Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i bokföring, bokslut, skattelagstiftning och administration kring de olika formerna av jordbruksföretagsformerna.

Marknad, juridik och omvärld, 15 Yh-poäng
Kursen omfattar praktiska och teoretiska moment i företagsformers lagstiftning, lagstiftning kring fastigheter, konsumentköplagen samt omvärldspåverkan från bland annat EU.

Arbetsorganisation och ledarskap, 15 Yh-poäng
Kursen omfattar teoretisk och praktisk undervisning i olika ledarskap och organisationsteorier, kommunikation och sociala relationer, arbetsfördelning och arbetstids beräkningar, etik och moral samt arbetsrätt.

LIA- Ekonomi och arbetsledning, 15 Yh-poäng
Kursen omfattar praktisk undervisning i yrkeslivet där ekonomiska aktiviteter, ledarskap och organisation samt affärsplan skall ingå i studentens utbildning.

Kvalificerad Animalieproduktion, 25 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar undervisning i teoretiska och praktiska moment i etologi, produktionssjukdomar, näringsbehov, fodermedel, foderstatsprogram samt reproduktion.

Utveckling och management av animalieproduktion, 25 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i de olika produktionssystemens funktion och drift samt utvecklingsarbete i produktionsbesättningar med inriktning på produktionsresultat och ekonomiska konsekvenser.

Inomgårdsteknik, 15 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar teoretisk och praktisk undervisning i de tekniska applikationerna som använd inomgård så som mjölkningsmaskiner, automatiska utfodringsapplikationer, utgödslingar och ventilationssystem.

LIA- Animalieproduktion, 35 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar praktisk undervisning i yrkeslivet inom de produktionsgrenarna som förekommer inom svensk eller internationell animalieproduktion.

Grödors egenskaper och krav inom svensk växtodling, 25 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar teoretisk och praktisk undervisning i växtsystematik, fysikaliska och kemiska processer runt växterna, kvalitet, odlingsteknik, svensk växtodlings förutsättningar och struktur samt växtförädling och operativ produktionsplanering.

Växtodling- Planering och odlingssystem, 20 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar teoretisk och praktisk undervisning i växtodlingsplaner, odlingsekonomi, mark och växt fysik och kemi vid odling, miljöpåverkan, växtnäringsflöden, odlingsekonomi, bidrag och stöd, datorbaserat växtodlingsprogram och ledning av det operativa arbetet att genomföra växtodlingen.

Fältmaskiner och maskinsystem, 20 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i jordbruksmaskiner och redskap som används inom växtodlingen, maskinkedjor, maskin och odlingsekonomi, styr och reglerteknik.

LIA-växtodling, 35 Yh-poäng, valbar
Kursen omfattar praktisk undervisning i yrkeslivet inom växtodlingsföretagande efter svenska eller internationella perspektiv.