Elevvård

Skolan arbetar aktivt och förebyggande med elevvård och likabehandling.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan:

  • Främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.

Elevvårdsteamet
Elevvårdsteamet består av elever och personal från internatet, skolhälsovård, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Målsättningen för gruppens arbete är att så fort som möjligt lokalisera och stötta elever som behöver få hjälp.

Teamet sammanträder regelbundet på onsdagar varje vecka och tar de kontakter de anser kan gagna eleven.