Hyresvillkor, ordningsregler och drogpolicy

Med hyreskontraktet följer villkor om ordningsregler för boendet.

Som boende elev förväntas du kunna bo självständigt och fatta sunda beslut kring din person och hälsa. För vi ska uppnå ett trivsamt klimat för alla finns det regler som du som boende ska följa.

Boendet är till för studerande elever, närvaro på lektioner är ett väsentligt villkor för ditt boende. Det råder nolltolerans mot rökning, alkohol och andra droger på skolans område samt under aktiviteter anordnade i skolans regi.

På Önnestadsgymnasiet är vi stolta över att varje elev blir sedd och hörd. Vi förväntar oss att alla på skolan, såväl elever som personal, visar varandra ömsesidig respekt och bidrar till en trevlig stämning.

Hyresvillkor

Internatet är öppet mellan måndagar klockan 08:00 till klockan 16:30 fredagar. Vid helgdagar, klämdagar, studiedagar och lov som infaller en vardag är internatet stängt om inget annat anges i studieplanen. Boende på internatet måste betala för helkost: frukost, kvällsmat och kvällsfika.

För att det ska fungera för dig som boende på skolans internat krävs det att du är självgående och ansvarstagande. Det är viktigt att du sköter ditt rum, din hygien, att du kommer upp i tid till lektioner, kommer till ro under kvällen så att du har möjlighet att sköta dina studier.

Rummet hyrs ut för att användas som bostad till studerande hyrestagare under skoldagar. Boendet avser rum för en eller två personer (enkelrum eller dubbelrum) med tillgång till gemensam, toalett och dusch samt tvättstuga. Gemensamt kök finns att tillgå vid behov. Vatten, el, sophämtning ingår i hyran. Förbrukningsartiklar som glödlampor, toalettpapper, diskmedel och städutrustning ingår i hyran. Ommöblering, flytt av skolans möbler och annan egendom får inte ske utan godkännande av internatföreståndare eller internatpersonal. Rummet besiktigas av skolan utsedd personal vid in- och utflyttning. Spik, häftstift, tejp och liknande får inte användas på väggarna i rummet. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommit under hyrestiden i bostadsrummet eller på hyresvärdens fastigheter, inventarier och egendom när det inte avser normalt slitage. Egendom som går sönder eller behöver repareras/underhållas i det hyrda rummet eller på annan plats på skolans område och internatet ska anmälas snarast till internatföreståndaren eller internatpersonal. T ex läckande kran, stopp i avlopp mm. Varje hyrestagare ansvarar för sina personliga tillhörigheter och att rummet är låst när hyrestagaren inte vistas på boendet. Hyrestagaren ansvarar för att rummet hålls i gott skick och det inte förses med stötande bilder eller texter.

Elever som går på skolan är alltid välkomna till internatet fram till klockan 21:30 och ska därefter lämna internatet och skolans område. Övriga besök ska förankras med personal eftersom vi har ett generellt besöksförbud. Inga gäster tillåts övernatta på internatet. Övernattningsmöjligheter finns för närstående och bokas genom överenskommelse mellan vårdnadshavare/försörjningsansvarig, internatföreståndare och internatpersonal.

Vårdnadshavare, betalningsansvarig ansvarar och kontaktar internatet om hyrestagare är sjuk, om hyrestagare inte ska övernatta på internatet.

Efter klockan 22:00 ska det vara lugnt på internatet. Ljudnivån ska anpassas så att de som vill kan sova. Om du är iväg ska du senast 22:30 vara tillbaks på internatet. 23:00 ska hyrestagaren vistas på det egna boendet, (korridor alt. villa).

Fordonstrafik till och från skolans parkering sker mellan 05:15 – 22:15 Övrig tid är all obehörig fordonstrafik förbjuden inom skolans område.

Hyresvärden ansvarar inte för hyrestagarens privata ägodelar. Hyrestagaren uppmanas att kontrollera att försäkring som gäller för hyrestagarens boende och egendom finns.

Måltider

Boende på internatet måste betala för helkost: frukost, kvällsmat och kvällsfika. Lunchen är gratis för gymnasielever.

Skolan medger matavdrag då eleven inte bor på skolan under en längre sammanhängande tid än 5 dagar.

Planerad APL ska meddelas internatet senast 14 dagar innan. Matavdrag görs per vecka. Det är viktigt att meddela så att köket kan planera utifrån rätt antal elever. Matavdraget sker retroaktivt. Mer information på hemsidan.

Övrig ledighet/frånvaro meddelas internatet via mail till internatföreståndare. Avdrag för mat görs per vecka (5 dagar).

Om elev är frånvarande från internatet ska det meddelas till internatföreståndare. Vid sjukfrånvaro görs avdrag för mat per vecka (5 dagar). Vårdnadshavare, betalningsansvarig ansvarar och kontaktar internatet om hyrestagare är sjuk, om hyrestagare inte ska övernatta på internatet.

Elektronik och ljudsystem

Kokplattor, kaffekokare, värmeelement och eller annan liknande elektrisk utrustning får inte nyttjas på rummen utan timer. Det är tillåtet att ha egen kyl på rummet, men kylen får endast vara på max 70liter, H 90cm, B 60cm. Frys är inte tillåtet.

Högtalare, ljudutrustning, soundbars etc. ska vara anpassade för rummets storlek. Ljudsystem ska hanteras av hyrestagaren på ett sätt så att andra hyrestagare i korridoren/fastigheten, andra verksamheter inte störs.

Städning

Rummet ska hållas tillgängligt för skolledning, internatföreståndare, internatpersonal och vaktmästeri. Rum och gemensamma utrymmen ska städas enligt de anvisningar som utfärdas. Städutrustning tillhandahålls av hyresvärden. Städkontroller förekommer löpande. Mer omfattande städning sker vid läsårsslut och avflyttning.

Arbetsskor och arbetskläder ska förvaras i anvisade omklädningsrum. Sophantering/sortering ska ske enligt anvisningar och på avsedd plats.

Djur är inte tillåtna på boendet. Boende med hund bor i någon av de villor där det är tillåtet.

Alkohol, rökning och droger.

Alkohol och droger får inte förekomma på internatet eller skolans övriga områden.

Rökning är inte tillåtet på internatet eller skolans övriga områden.

Hyrestagare får inte inneha, nyttja eller vara påverkad av alkohol eller andra droger på skolans område eller i andra sammanhang i skolans eller internatets regi. Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan ska hyrestagaren medge provtagning för undersökning.

Brandlarm

Brandlarm är installerat på alla internatets boenden. Matlagning och annat som kan orsaka rökutveckling ska ske kontrollerat och försiktigt.

Videoövervakning, automatisk bom och säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktigt för oss. På skolans och internatets allmänna utrymmen, samt utomhus finns videoövervakning för att öka tryggheten för våra elever, hyrestagare, personal och djur. Videomaterialet raderas automatiskt.

Önnestadsgymnasiets område stängs under natten med automatiskt bom. Framförallt vill vi stänga ute obehörig trafik som tidigare förekommit på området, men också till en viss del undvika att hyrestagare åker iväg under natten. Vid behov kan internatpersonalen öppna upp bommen. Det är alltid vårdnadshavare/försörjningsansvarig som kontaktar internatpersonalen om bommen ska öppnas under natten.

Påföljder

För att du som hyrestagare ska ha rätt till ditt boende på skolans internat måste du ha minst 80 % närvaro i dina studier samt prestera i undervisningen utifrån individuell förmåga. Hög andel/upprepad oanmäld frånvaro i dina studier kräver ett uppvisande av läkarintyg vid längre tids frånvaro.

Skador på internatets och hyresvärdens egendom orsakade av hyrestagaren debiteras till uppskattad kostnad för återställande. Detsamma gäller borttappad/ej återlämnad egendom, tex. nycklar.

Att förstöra egendom kan medföra att rätten till boendet upphör.

Ej utförd slutstädning enligt anvisning debiteras med 2000 kronor.

Bruk, påverkan eller innehav av alkohol eller droger på skolans område eller vid aktivitet i skolans eller internatets regi medför normalt avstängning från boendet. Vårdnadshavare och berörd myndighet kontaktas.

Vägran av hyrestagaren att lämna prov för utredning av alkohol- eller drogpåverkan kan medföra att rätten till boendet upphör.

Om hyrestagaren av oaktsamhet orsakar brandutryckning debiteras uppkommen kostnad.

Sammanfattning och ordningsregler internat

 • Rum ska städas och hållas iordning enligt de anvisningar som utfärdas.
 • För att du som hyrestagare ska ha rätt till ditt boende på skolans internat måste du ha minst 80 % närvaro i dina studier samt prestera i undervisningen utifrån individuell förmåga. Hög andel/upprepad oanmäld frånvaro i dina studier kräver ett uppvisande av läkarintyg vid längre tids frånvaro.
 • Skador på internatets och hyresvärdens egendom orsakade av hyrestagaren debiteras till uppskattad kostnad för återställande. Detsamma gäller borttappad/ej återlämnad egendom, tex. nycklar.
 • Bruk, påverkan eller innehav av alkohol eller droger på skolans område eller vid aktivitet i skolans eller internatets regi medför skriftlig varning och avstängning från boendet. Vårdnadshavare, betalningsansvarig och berörd myndighet kontaktas.
 • Hyrestagare på internatet ska uppföra sig respektfullt och trevligt mot såväl personal som studiekamrater. Kränkande behandling utreds alltid av internatföreståndare.
 • Brott polisanmäls
 • Fordonstrafik förbjuden på skolans område mellan 22:15 – 05:15 (Med undantag från bl.a. mjölk- och fodertransporter)
 • Klockan 22:00 ska det vara lugnt och tyst på internatet. Ljudnivån ska anpassas så att de som vill, kan sova.
 • Klockan 22:30 ska hyrestagare senast vara tillbaks på internatet
 • Klockan 23.00 ska hyrestagare vara på sitt boende/korridor.
 • Varje hyrestagare ansvarar för sina personliga tillhörigheter och att rummet är låst när hyrestagaren inte vistas på boendet. Hyrestagaren ansvarar för att rummet hålls i gott skick och att det inte förses med stötande bilder eller texter.
 • Gäster är tillåtna till och med klockan 21:30 och ska därefter lämna internatet och skolans område.

Att inte följa internatets regler kan leda till avstängning eller ett  uppsagt boende.

På vår konsekvenstrappa kan du se hur vi tänker.

 

 

Drogpolicy

Alkohol, rökning och droger

Alkohol och droger får inte förekomma på internatet eller skolans övriga områden.

Rökning är inte tillåtet på internatet eller skolans övriga områden.

Elev får inte inneha, nyttja eller vara påverkad av alkohol eller andra droger på skolans område eller i andra sammanhang i skolans eller internatets regi.

Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan ska eleven medge provtagning för undersökning.

Inledning

Önnestadsgymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Användning av droger innebär risk för den enskilde eleven, för andra elever och personal samt för en trygg och säker arbetsmiljö. Användning av droger har en negativ påverkan på elevens motivation, studieresultat och dennes möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Därför verkar Önnestadsgymnasiet aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö samt mot användning av alla former av droger.

Syfte

Syftet med Önnestadsgymnasiets drogpolicy är att

 • Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.
 • Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan.
 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor.
 • Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger.
 • Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra studierna och lyckas i skolan.

Mål

Målet för arbetet med Önnestadsgymnasiets drogpolicy är att:

 • Minska andelen elever som använder tobak, alkohol eller narkotika.
 • De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför studierna och får det stöd som är möjligt.

Definition, droger

Med droger avses här tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat, läkemedel (icke medicinskt betingat bruk), inandning av gaser från kemiska preparat i berusningssyfte samt övriga medel som intas i berusningssyfte.

Handlingsplanens två delar

Handlingsplanen ger vägledning i två riktningar.

 1. Hur skolan ska arbeta förebyggande mot tobak, alkohol, narkotika och andra berusningsmedel.
 2. Hur skolan ska agera när problem väl uppstått (åtgärdsprogram, gäller ej tobak)

Förebyggande arbete

Önnestadsgymnasiets förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt.

Önnestadsgymnasiet arbetar med följande förebyggande insatser

 • KvalitetsarbeteEn skola som präglas av tillit och goda relationer, där elever känner sig trygga, utvecklas och lyckas i sina studier är en viktig skyddsfaktor. Elevhälsan i samarbete med den pedagogiska verksamheten arbetar aktivt för att skapa dessa förutsättningar. I samband med praktiska moment har skolan möjlighet att samtliga deltagare lämnar alkoholutandningsprov.
 • PolicySkolans drogpolicy är det viktigaste verktyget i det förebyggande arbetet. Policyarbete har i sig en förebyggande effekt.
 • HälsosamtalHälsosamtal inom elevhälsan erbjuds samtliga elever på Önnestadsgymnasiet.
 • SamverkanSamverkan med Socialtjänst, polis och praktikplatser i syfte att stärka arbetet med skolans drogpolicy. Samarbete med polisen och narkotikahund kan förekomma.
 • Föräldrar/VårdnadshavareFöräldrars/Vårdnadshavares ansvarstagande, stöd och kunskap är viktigt för elevens utveckling och har en förebyggande effekt. Föräldrar/Vårdnadshavare informeras om skolans drogpolicy genom skolans hemsida och i samband med skolstart.
 • Kunskap och samtalElever informeras om skolans policy genom skolans hemsida och i samband med skolstart. I undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal och lärande för att ge eleverna förutsättningar att kritiskt kunna värdera och reflektera över information om droger.

Åtgärdsprogram

Medföljande åtgärdsprogram ska ge vägledning för hur personalen ska agera vid upptäckt av eller misstanke om att någon missbrukar droger. Vid drogtest samarbetar Önnestadsgymnasiet med Ungdomsbasen i Kristianstad.

Ungdomsbasen 044-134943, Maria Skåne 044-132929

Person som ertappas med att inneha eller sälja droger i samband med skolverksamhet kan stängas av. Rektor har ansvaret för att en polisanmälan görs. Om narkotikaklassade preparat påträffas lämnas de av skolledningen till polisen.

Ansvar och uppföljning

Rektor på Önnestadsgymnasiet ansvarar för att upprättad handlingsplan följs och att arbetet med den förebyggande delen möjliggörs.

1 Misstanke om missbruk

Misstanke om drogmissbruk kan baseras på att skolpersonal får information av en annan elev eller att skolpersonal genom egna iakttagelser fått misstankar. Ofta kan det handla om en känsla av att det inte står rätt till med en elev, men att man inte har konkreta ”bevis”. Denna känsla räcker för att följa åtgärderna enligt b-spåret. För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan och för att förebygga tillbud och olyckor kan elev vid misstanke om drogmissbruk omedelbart stängas av från utbildningens praktiska moment.

2a Eleven är uppenbart påverkad, kontakta rektor/kurator

I de fall när det inte råder några tvivel om att eleven är påverkad till följd av droganvändning (se sidan 1 för definition av begreppet droger) har rektor på gymnasieskolan med stöd av gymnasieförordningen 1992:394 6 kap 22-25 §§ rätt att avvisa myndig elev. För minderåriga gäller att vårdnadshavare kontaktas omgående.

2b Kontakta rektor

Kontakt tas med rektor för samråd. Därefter tas beslut om fortsatta åtgärder.

3a Eleven avvisas från skolan. Vårdnadshavare kontaktas

Eventuellt beslutas om interimistisk avstängning jämlikt 6 kap 22-25 §§ gymnasieförordningen av rektor. Sådant beslut delges skolans styrelse via rektor. För minderåriga gäller att vårdnadshavare kontaktas omgående för att ta hem eleven. Det interimistiska beslutet gäller till ärendet prövas slutligt av skolans styrelse.

3b Rektor samtalar med eleven

Det första samtalet ger eleven en möjlighet att delge sin reaktion på misstanken. I detta läge ska diverse ursäkter och bortförklaringar från eleven inte godtas. Det är viktigt att rektor i ett samtal förklarar för eleven så konkret som möjligt vad det är som föranleder misstanken samt vad som kommer att hända härnäst.

4a Anmälan till socialtjänsten

Beslut tas om anmälan jämlikt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). Observera att det är allas skyldighet att anmäla missförhållanden som rör barn.

”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som

är anställda hos sådana myndigheter” (14 kap 1 § Socialtjänstlagen).

4b Rektor tar fortsatt ansvar för åtgärder

Detta innebär att rektor ansvarar för upplägg av testning och eventuella vidare åtgärder. Eleven informeras om ev. avstängning från praktiska moment i de fall där skolan anser att man inte kan säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Eleven erbjuds provtagning på Ungdomsbasen i Kristianstad. Rektor utser i samråd med mentor lämplig medföljande personal. Kontakt tas med Ungdomsbasen på telefon 044-134943.

5a Elevvårdskonferens, beslut och planering

Ett åtgärdsprogram avseende både den studiemässiga och den sociala tillvaron upprättas i samarbete med elev och vårdnadshavare. Samordning bör ske med socialtjänsten i de fall de är inkopplade.

5b Kontakta vårdnadshavare

Om eleven är under 18 år kontaktas vårdnadshavare. I de fall då eleven är myndig får vårdnadshavare kontaktas under förutsättning att eleven ger sitt samtycke (sekretesslagen 1980:100, 14 kap 4 §).

Ansvarig för kontakten är rektor i samråd med mentor.

6a Uppföljning

Rektor tar ansvar för att samordna insatser och uppföljning runt eleven.

 

7a Provtagning utfaller positivt

Resultatet visar att eleven har förekomst av en eller flera droger i kroppen. Eleven stängs av från praktiska moment. Samtal hålls med eleven som även informeras om fortsatta åtgärder från skolans sida. Eventuellt beslutas om tillfällig avstängning jämlikt 6 kap 22-25 §§ gymnasieförordningen av rektor. Sådant beslut delges skolans styrelse via rektorn. Det interimistiska beslutet gäller till ärendet prövas slutligt av styrelsen.

7b Eleven vägrar lämna prov

Det går inte att tvinga någon till provtagning. Endast polisen har sådana befogenheter och då endast i mycket speciella fall. Eleven informeras om att en vägran innebär att skolan fortsatt inte kan säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan och att eleven därför stängs av från praktiska moment.

7c Provtagningen utfaller negativt

Eleven har lämnat de urinprov som överenskommits och resultatet påvisar ingen förekomst av droger. Beroende på den problembild som eleven uppvisat övervägs behovet av andra åtgärder.

8a Anmälan till socialtjänsten

Beslut tas om anmälan jämlikt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453)

Rektor ansvarig

8b Anmälan till socialtjänsten

Beslut tas om anmälan jämlikt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453)

Rektor ansvarig

8c Eleven ges extra uppmärksamhet

Regelbunden uppföljning av studieresultat och närvaro sker i samarbete med vårdnadshavare. Utbildningsledare i samråd med mentor ansvarig

9a Elevvårdskonferens, beslut och planering

Ett åtgärdsprogram avseende både den studiemässiga och den sociala tillvaron upprättas i samarbete med elev och vårdnadshavare. Samordning bör ske med socialtjänsten i de fall de är inkopplade.

Beslut fattas tillsammans med eleven angående hur många gånger urinprov ska lämnas. Provtagningen sker på Ungdomsbasen.

Rektor ansvarig

9b Elevvårdskonferens, beslut och planering

Ett åtgärdsprogram avseende både den studiemässiga och den sociala tillvaron upprättas i samarbete med elev och vårdnadshavare. Samordning bör ske med socialtjänsten i de fall de är inkopplade.

Beslut fattas tillsammans med eleven angående hur många gånger urinprov ska lämnas. Provtagningen sker på Ungdomsbasen.

Rektor ansvarig

10a Uppföljning

Rektor tar ansvar för att samordna insatser och uppföljning runt eleven.

10b Uppföljning

Rektor tar ansvar för att samordna insatser och uppföljning runt eleven.

Lagstiftning

Enligt Tobakslagen är det förbjudet med rökning i lokaler där det bedrivs barn- och ungdomsverksamhet. Det inkluderar förbud att röka på skolgårdar. Vidare är det förbjudet att sälja tobak till unga under 18 år.

Enligt Alkohollagen är det olagligt att sälja eller skaffa alkohol till unga under 20 år och servera alkohol till unga under 18 år i utskänkningslokal. Vidare är det olagligt för enskild att framställa sprit.

Enligt Narkotikastrafflagen är det brottsligt att inneha, använda, framställa och överlåta narkotika. Dessutom är det förbjudet att anskaffa, bearbeta, transportera och förvara narkotika för annans räkning samt medverka i försäljning.

Enligt Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel får ej anabola steroider, för annat än medicinskt eller vetenskapligt ändamål, införas i landet, överlåtas, brukas, framställas, försäljas eller innehas.

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ finns en anmälningsskyldighet för alla som arbetar i skolan att till socialtjänsten genast anmäla om ”de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd”.

Ansökan om hundplats

Innan du tar med din hund till Önnestadsgymnasiet ska du lämna in en ansökan om att djuret får vistas här. Kontakta ansvarig i hundstallet för att få en ansökan hemskickad.

Innan hunden får vistas på skolan ska en ansökan skickas in som även är undertecknad av vårdnadshavare, samtidigt som ansökan görs ska skolans hundpolicy läsas igenom och även den undertecknas av både elev och vårdnadshavare. Så snart din ansökan beviljas kommer ni får signera ett hyresavtal, samt lämna kopia på vaccinationsintyg och försäkringsbrev. Hunden kommer även få genomgå ett hanteringsprov där skolans personal kontrollerar att hunden är lämpad för att vistas på skolan, detta är för allas trygghet.
Strikt hundägaransvar gäller.

När ansökan beviljas skrivs ett hyresavtal. Hyran för att ha hunden på skolan är 450 kr i månaden.

Djurskyddslagens regler gäller för skötsel av hund. Du är ersättningsskyldig för eventuella skador hunden gör.

Önnestadsgymnasiets hundpolicy & ordningsregler

Djurskötare/instruktör hund- och smådjursstall
Caroline Pålsson 0722- 30 21 33 epost

Ta med din egen häst

Önnestadsgymnasiet har ett visst antal boxplatser att erbjuda dig som är elev och vill ta med dig egen häst under din studietid.

Innan du tar med dig din häst till skolan bör du ta del av våra regler som du kan läsa nedan.

Du och din målsman kommer att få underteckna ett uppstallningsavtal

där du då förbinder dig till reglerna som gäller på vår anläggning.

Från den 2019-10-29 gäller följande

 • Det finns möjlighet att ha med egen häst på skolan, dock ej hingstar.
 • Uppstallningsavtal ska skrivas under av målsman senast dagen då hästen anländer.
 • Hästen/ponnyn ska vara influensavaccinerad samt avmaskad.
 • I stallhyran ingår boxplats, grovfoder, kraftfoder, strö(halm), spån finns att köpa till.
 • Helgtjänstgöring i stallet enligt schema beroende på antalet stallade privathästar (fredag 15.00-söndag 20.00).
 • Foderansvar under en vecka (måndag 7.00-fredag 12.00).
 • Tillgång finns till ridhus och ridbanor under de tider då det ej pågår undervisning eller annan organiserad ridning/verksamhet.
 • Regler och anvisningar som hyresvärden satt upp ska följas.

Priser

Utebox

Kallhyra 700+moms = 875 kr/månad

Häst 1 780+moms = 2 225 kr/månad

Ponny 1 580+moms = 1 975 kr/månad

Ridhuset + anläggningen

Ridhuset och paddocken är ofta uppbokade på vardagar mellan 8.00-15.30, därefter är det fri ridning.

Skulle det vara bokningar någon kväll eller helg finns den informationen på Facebook, Önnestadsgymnasiet ridanläggning.

För gräsbanan gäller samma som för ridhus och paddock.

Terrängbanan får endast användas tillsammans med en tränare.

Tränaren ska antingen vara auktoriserad eller mycket rutinerad för att hålla träning.

Galoppbanan är för det mesta tillgänglig för ridning .

Uteritt. För en längre runda får man rida under E21, du kommer då till Bockeboda-skogen.

I Bockeboda finns det skyltar som visar var det är tillåtet att rida (det är ett friluftsområde med vandringsled).

För mindre runda finns en karta i skolstallet där man kan se hur man kan rida.

Anläggningskostnad för utomstående

Helår: 1 200 kr

Halvår: 800 kr

Kvartal: 500 kr

Bokning av ridhuset sker till stallchefen Kajsa Andersson vardagar dagtid, tel. 0722-30 21 45, epost

Regler finns att läsa i ridhuset. Reglerna ska följas.

Ridhjälm är obligatorisk vid all ridning.